Avís legal i política de privacitat

HabitatSoft, S.L és una empresa dedicada a desenvolupar i oferir solucions tecnològiques dirigides a possibilitar l’existència d’un espai per publicar anuncis del seu sector i buscar determinats productes i serveis.

Les dades d'Habitatsoft, S.L. són els següents:

HABITATSOFT, S.L
C.I.F: B-61562088
DOMICILI: c/ Josefa Valcárcel, 40 bis
28027 Madrid
info@pisos.com

Dades Registrals: Registre Mercantil de Madrid Volum 37.059 Foli 58, Secció: 8, Fulla M-661864 Inscripció o anotació: 7a

Són de titularitat d’Habitatsoft, S.L, www.pisos.com, www.habitatsoft.com, www.pisocompartido.com i www.nuevosvecinos.com.

Condicions generals d’ús
1. Objecte

El present document té com a objecte establir les Condicions Generals d’ús de la Web pisos.com i els serveis que en ella s’ofereixen, titularitat d’Habitatsoft, S.L., amb domicili social a Madrid, c/ Josefa Valcárcel, 40 bis, amb CIF número B-61562088, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Volum 37.059 Foli 58, Secció: 8, Fulla M-661864 Inscripció o anotació: 7a.

pisos.com es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals d’Ús amb l’objectiu d’adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat de que en determinats Serveis de pisos.com, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més a més de a les Condicions Generals d’Ús, a les seves pròpies condicions particulars d’ús (en endavant, les Condicions Particulars).

La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis de pisos.com suposa i implica la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Ús en la versió publicada en l’actual website en el moment en què l’usuari accedeixi a pisos.com, així com a les Condicions Particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació. Si, en qualsevol moment, l’Usuari no desitja acceptar les condicions generals d’ús, ha deixar d’utilitzar el portal. Qualsevol condició o clàusula que proposi o representi l’addició o contradigui aquestes condicions generals d’ús no serà tinguda en compte per www.pisos.com i no tindrà cap efecte o vigència entre les parts.

2. Condicions d’Accés i Utilització de www.pisos.com
2.1 Condició d’Usuari

La utilització de qualsevol Servei de pisos.com atribueix la Condició d’Usuari del mateix.

2.2 Necessitat de Registre

Amb caràcter general per l’accés i consulta dels serveis de pisos.com no serà necessari el registre de l’Usuari de pisos.com. No obstant, la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al registre previ de l’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei o en les Condicions Particulars que li siguin d’aplicació.

Durant el registre de l’Usuari, serà necessari crear un identificador d’Usuari i una paraula de pas que permeti identificar l’Usuari durant l’ús de determinats serveis proporcionats per pisos.com

Per a afavorir l'accés als serveis destinats únicament a usuaris de pisos.com, el propi accés a aquests serveis podrà generar automàticament l'usuari. Això succeirà exclusivament informant prèviament a l'usuari d'aquesta circumstància i requerint l'acció activa de l'usuari. En aquests casos es comunicarà a l'usuari l'alta mitjançant correu electrònic perquè sigui validat per ell mateix i se li associï una contrasenya que ho faci completament operatiu. Fins a aquest moment l'alta no serà completament operativa.

L’ús de la paraula de pas és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per la custodia de la paraula de pas per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva paraula de pas es realitzi, com completa indemnitat per pisos.com. En el suposat cas de que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva paraula de pas per tercers haurà de posar dita circumstància en coneixement de pisos.com amb la major brevetat possible.

El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç i exacte. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la emplenament dels formularis necessaris per la subscripció dels Serveis.

D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a pisos.com permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a pisos.com o a tercers per la informació que faciliti.

2.3 Menors

Els menors d’edat no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals dels esmentats menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.

2.4 Gratuïtat dels Serveis

Amb caràcter general, els Serveis oferts a través de pisos.com, per particulars, tindran un caràcter gratuït i no comporta cap mena d'obligació respecte a pisos.com ni de recepció de serveis tret dels que expressament sol·liciti l'usuari. En la publicació d’anuncis serà obligatori validar el telèfon de l’anunciant que comportarà una despesa d’una trucada telefònica a un número 900 i només es durà a terme una vegada.
Els serveis oferts per professionals són subjecte d’una contraprestació econòmica, establerta en les ordres de compra.
Les presents Condicions Generals d’Ús seran d’aplicació als usuaris particulars i als professionals.

2.5 Ús de pisos.com i els seus Serveis

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts per pisos.com serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

Prèvia autorització expressa de l’Usuari, pisos.com podrà difondre, total o parcialment, el contingut dels anuncis publicats en la seva website a campanyes publicitàries per promocionar el portal, aplicacions mòbils, així com a altres llocs web, tals com xarxes socials, altres portals o blocs que s’especificaran en l’autorització prèvia de l’Usuari.

L’Usuari es compromet a utilitzar pisos.com i tot el seu contingut i serveis conforme a lo establert a la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals d’Ús, i en les Condicions Partícules que, en el cas, li siguin d’aplicació. Tanmateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de pisos.com i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre la propietat intel·lectual i industrial, o altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació publicitària no autoritzada que competeixi directament o indirecta amb pisos.com (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) o altres que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i a les presents Condicions d’Ús i, en el cas a les Condicions Particulars que li siguin d’aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus o programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa internet.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu no desitjat”, “cartes encadenades”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per aquest ús.
 • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a l’error als receptors de la informació.
 • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Portal.
 • No difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Portal o a tercers.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
2.6 Participació dels Usuaris

En les àrees que s’habilitin per la participació dels Usuaris (a títol enunciatiu enviaments, fòrums, xats, comentaris, comparticions, “pisosblogs”, comunitat, etc.), pisos.com es limitarà a habilitar un espai, però no participarà de cap manera en els mateixos, sent el resultat de simples aportacions o opinions realitzades sota la seva responsabilitat pels Usuaris.

Sense que es pugui deduir que qualsevol moderació o revisió que es dugui a terme resulti una revisió detallada, pisos.com es reserva el dret de suspendre o eliminar aquelles aportacions o comentaris que incompleixin aquestes condicions.

L’Usuari, garantint la tendència de drets, assumeix l’ús gratuït i sense limitació per pisos.com i el seu grup. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar aquests serveis per la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, per realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial, o per mantenir valoracions en to amenaçant o no cordial.

En el cas que es descobrís, bé de manera directa o a través de notificacions o requeriments de tercers, l’existència de les esmentades pràctiques o similars, es podrà procedir a l’eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que es consideri necessària per evitar la continuïtat de la situació detectada. Idèntica mesura serà aplicable en cas de que es detecti una utilització que, per les seves característiques tals com tamany, format, etc., dificultin el funcionament de pisos.com, continguts o enllaços propagandístics, spam i comentaris repetits, així com els que no tingui sentit o estiguin fora del tema de la noticia.

Sense perjudici de lo anterior, l’Usuari assumeix que es posarà en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que poguessin ser constitutius d’una activitat il·lícita, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’Usuari.

Prèvia autorització expressa de l’Usuari, pisos.com podrà publicar els comentaris més destacats enviats pels Usuaris en les edicions impreses dels seus mitjans i dels del seu grup empresarial.

2.7 Normes de publicació en les Àrees de Participació dels Usuaris (fòrums, "pisosblog" comunitat, etc.)

Per assegurar el correcte funcionament de les Àrees de Participació dels Usuaris descrites al paràgraf anterior, pisos.com ha establert unes normes de publicació i ús que tenen com objectiu mantenir el bon to i el respecte cap a tots els participants, així com promoure les aportacions dels Usuaris per donar valor afegit als temes de discussió.

Recomanacions d’ús i escriptura:

 • A l’hora d’inserir un nou contingut a les Àrees de Participació dels Usuaris, procura no perjudicar l’aspecte general del lloc web, utilitzant les eines del gestor de continguts de manera adequada.
 • Tingues cura de l’ortografia i les normes d’escriptura
 • No escriguis amb lletres majúscules, ja que en el context de les Àrees de Participació dels Usuaris es considera una forma de cridar.
 • Expressa’t sempre amb educació. Evita expressions i opinions que puguin resultar ofensives pels demés usuaris.
 • Intenta ser pacient amb la gent nova, doncs no coneixen el funcionament de les Àrees de Participació dels Usuaris ni a les persones que hi participen.
 • Utilitza missatgeria privada en el cas que tinguis problemes personals amb altres usuaris i no facis públics missatges que rebis a través del sistema privat.
 • No utilitzis més d’un compte d’usuari.
 • No publiquis dades personals de terceres persones.
 • Els missatges que insereixis podrien ser publicats de manera immediata o ser moderats prèviament. Pisos.com no assegura la moderació prèvia de cada missatge publicat i no es responsabilitza del seu contingut.
 • Després d’un eventual procés de revisió, els missatges que incompleixin les següents normes de publicació podran ser modificats parcialment o eliminats de manera íntegra.
 • Seran eliminats els missatges que incloguin insults, desqualificacions, llenguatge barroer o discriminacions de qualsevol índole.
 • Seran eliminats els missatges que utilitzin aquest espai per fer publicitat dels seus productes o serveis, així com aquells que incloguin propostes comercials o comentaris promocionals.
 • Seran eliminats els missatges que no estiguin relacionats amb la temàtica pròpia de les Àrees de Participació dels Usuaris en la que s’han inserit.
 • Seran eliminats els missatges que abordin temes relacionats amb la religió o la política.
 • Seran eliminats els missatges que incloguin anuncis de venta o lloguer d’immobles. Existeixen espais específics per aquest propòsit dins de pisos.com/li>
 • Seran eliminats els missatges repetits en més d’una temàtica. Només es validarà el primer missatge inserta a les Àrees de Participació dels Usuaris amb la que estigui relacionat.
 • A més, recordem als usuaris que:
  • Els missatges publicats expressen la opinió dels usuaris i no la de pisos.com
  • Pisos.com es reserva el dret de bloquejar l’accés als usuaris (mitjançant les seves adreces IP) que incompleixin de manera reiterada la política de publicació de les Àrees de Participació dels Usuaris.
  • Els administradors i moderadors de les Àrees de Participació dels Usuaris estan autoritzats per treure, editar, moure o tancar qualsevol tema a qualsevol moment que considerin convenient.
  • Com a usuari has de saber que qualsevol informació que subministris serà desada a una base de dades.
  • Per participar a les Àrees de Participació dels Usuaris utilitza les dades d’usuari de pisos.com. Tanmateix, si crees un nou usuari a les Àrees de Participació dels Usuaris el podràs utilitzar per entrar a l’àrea de gestió de pisos.com

pisos.com es reserva el dret de retirar i/o suspendre a qualsevol usuari els serveis de les Àrees de Participació dels Usuaris per incompliment de les presents normes sense necessitat d’avís previ o posterior notificació.

2.8 Normes de publicació del Anuncis

Amb caràcter general, la publicació d’Anuncis al lloc web estarà subjecta a les següents normes de redacció:

 • Completar tots els apartats que s’indiquin com obligatoris del formulari d’alta de l’Anunci.
 • No superar el màxim del camp de text de l’anunci.
 • Per la inserció d’Anuncis haurà de completar correctament els camps obligatoris que així s’indiquen.
 • De la mateixa manera, la publicació d’Anuncis al portal estarà subjecta a les següents normes:
  • Els anuncis gratuïts són només per particulars, estant limitat el número d’anuncis per anunciant i podent-se sol·licitar un procés de validació per telèfon 900.
  • Les dades personals proporcionades per l’anunciant (nom i telèfon) en el formulari de publicació d’un anunci es publicaran de manera automàtica i seran visibles a l’anunci publicat. Si l’usuari no vol que les seves dades personals siguin publicades, no hauria de publicar l’anunci.
  • Els professionals hauran de publicar els seus anuncis sota el perfil de professionals no com particulars. En el cas d’incompliment pisos.com eliminarà tots els anuncis associats al compte infractor i l’eliminarà sense notificació prèvia o posterior.
  • No es permetrà publicar Anuncis repetits.
  • No es permetrà publicar Anuncis que incloguin fotografies amb URL (adreces d’internet) o números de telèfon.
  • No es permetrà publicar Anuncis amb números de telèfon e contacte de pagament extraordinari tipus 80x.
  • No es permetrà publicar Anuncis amb altres canals de contacte (per exemple, SMS, etc.).
  • No es permetrà publicar Anuncis que haurien d’estar a altres categories.
  • No es permetrà publicar fotografies amb imatges enganyoses, marques d’aigua o missatges comercials superposats.
  • No es permetrà publicar fotografies repetides en un mateix anunci així com que no siguin de l’immoble anunciat o el seu entorn.
  • No es permetrà publicar imatges associades a un anunci, logotips corporatius o qualsevol altra imatge que ni il·lustri les característiques de l’immoble.

pisos.com es reserva el dret de retallar – mai manipular – les imatges per adequar-les a les Normes de Publicació aquí descrites. De la mateixa manera, pisos.com es reserva el dret d’eliminar, inclús sense avís previ, aquelles imatges que, al seu criteri, consideri inapropiades d’acord amb els objectius i naturalesa del lloc web.

2.9 Dret a rebutjar l’anunci per pisos.com

De conformitat amb lo establert en l’article 17 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI) pisos.com no verifica el contingut dels anuncis amb caràcter previ a la seva publicació. De tota manera, quan tingui “coneixement efectiu” de la producció d’un fet il·lícit o de la lesió dels bens o drets d’un tercer procedirà a la seva revisió i, en el cas que sigui necessari, suprimirà l’esmentat contingut de la web.
Sense perjudici de lo anterior, pisos.com es reserva el dret, utilitzable a qualsevol moment i de mode discrecional, a rebutjar i eliminar qualsevol Anunci, l’ordre d’inserció d’anuncis o compromís d’ubicació.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts, elements i informació a les que l’usuari pot accedir a través de pisos.com estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents marques, copyright del titular de pisos.com o de tercers titulars dels mateixos. En conseqüència, l’accés a aquests continguts o elements no atorga a l’Usuari el dret d’alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als que s’accedeixi a través dels Serveis de pisos.com pel seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

4. Exclusió de Garanties i Responsabilitats
4.1 Disponibilitat i Continuïtat de pisos.com i els Serveis

Pisos.com no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i els seus Serveis per causa de força major, cas fortuït o per qualsevol fet que no resulti imputable a pisos.com.

De la mateixa manera, pisos.com no serà responsable, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, errors d’accés i falta de continuïtat del Portal i dels seus Serveis ocasionats per un cas fortuït, força major o per qualsevol fet que no resulti imputable a pisos.com.

4.2 Contingut i Serveis de pisos.com

De conformitat amb lo previst a la LSSI pisos.com respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per pisos.com i identificats amb el seu copyright, a excepció que tingui un “coneixement efectiu” de que la informació facilitada per l’usuari o un tercer és il·lícita o danya els bens o drets d’un tercer.

Sense perjudici de lo anterior, pisos.com no respondrà pels danys ocasionats pels serveis prestats per si mateixa que es derivin d’un acte fortuït, suposats de força major o que els esmentats danys es derivin de que la configuració dels equips de l’Usuari no sigui adequada per permetre el correcte ús dels serveis d’Internet prestats per pisos.com. En qualsevol cas, en el cas de que l’Usuari tingui la consideració d’empresari, l’eventual responsabilitat de pisos.com en vers a l’usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament de l’usuari per pisos.com, excloent-se en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per benefici cessant.

4.3 Contingut i Serveis de Tercers

pisos.com utilitza tota la seva diligencia a comprovar la veracitat de les dades que els proporcionen els propietaris dels immobles anunciats a lloc web, així com les agències immobiliàries i promotores dels esmentats immobles. No obstant, pisos.com no garanteix la fiabilitat absoluta de tals dades, ja que els mateixos poden estar subjectes a algun tipus d’error. Els preus i demés informació que apareixen a pisos.com no constitueixen una oferta contractual, i es publiquen a efectes informatius. Pisos.com no es responsabilitza de l’existència d’hipoteques, embargaments, censos o qualsevol altres càrrecs pels què puguin estar afectats els immobles inclosos al lloc web.

Sense perjudici de lo disposat a les presents Condicions Generals d’Ús, pisos.com adverteix que no és responsable de la informació inclosa en la oferta immobiliària en qüestió. Pel contrari, la informació a oferir d’acord amb lo disposat a la protecció dels consumidors en relació a la informació a subministrar en la compra-venta i lloguer de habitatges, serà posada a disposició dels compradors en les respectives oficines de les immobiliàries o directament pels propietaris dels immobles.

Prèvia autorització expressa de l’Usuari, pisos.com podrà difondre, total o parcialment el contingut dels anuncis publicats en el seu lloc web en altres llocs web tals com xarxes socials, altres portals o blocs.

Pisos.com no serà responsable, ni indirectament ni subsidiària, dels danys y perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers en el Portal, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i de cap manera limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers. b) La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita. c) La inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers.

De conformitat amb lo establert en el ja citat article 17 de la LSSI, pisos.com no verificarà amb caràcter previ i no garanteix la absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través de pisos.com que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o arxius dels usuaris, a excepció quan tingui “coneixement efectiu” de la comissió de l’il·lícit o el dany dels bens i drets dels Usuaris o de qualsevol tercer.

Tanmateix, tal i com s’estableix en l’article 17 de la LSSI, pisos.com només respondrà als danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari como a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o arxius dels usuaris quan tingui “coneixement efectiu” de que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o de que lesiona bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització i no actuï de amb la diligencia deguda per retirar les dades i els continguts prestats per aquest tercer.

4.4 Conducta dels Usuaris

De conformitat amb lo previst a l’article 16 de la LSSI, pisos.com només verificarà que els Usuaris de pisos.com utilitzin els continguts y/o serveis de la mateixa conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, les presents Condicions Generals i, en el seu cas, les condicions Particulars que resultin d’aplicació quan tingui “coneixement efectiu” de que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o de que lesiona bens o drets d’un tercer susceptible d’indemnització.

Els Usuaris garanteixen que les dades i continguts facilitats a pisos.com són veraços i exactes, comprometent-se a actualitzar-los quan resulti pertinent.

Pisos.com no serà responsable, indirectament ni subsidiària, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la incorrecta utilització dels Serveis i Continguts del Portal per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació d’identitat d’un tercer efectuada però un Usuari a qualsevol classe d’actuació. A títol enunciatiu, però no limitatiu, pisos.com no serà responsable indirectament o subsidiària de: a) Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del lloc web. b) Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la incorrecta utilització per part de l’Usuari dels serveis i continguts del website. c) Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota la informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris. d) Dels danys i perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin a drets d’altres usuaris, o de tercers incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial. No obstant, pisos.com respondrà en aquells suposats en els que tingui el “coneixement efectiu” de l’esdeveniment dels fets esmentats.

5. Contractació amb tercers a través de pisos.com

L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, en el seu cas, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través de pisos.com, així com la seva participació a concursos, promocions, compra-venta de bens i serveis, s’entenen realitzats únicament i exclusiva entre l’Usuari i l’anunciant i/o tercera persona. En conseqüència, l’Usuari accepta que pisos.com no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extra-contractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través de pisos.com.

Tanmateix, pisos.com no serà en cap cas garantia de cap tipus de transacció entre compradors i venedors ni de les seves relacions, negociacions o converses contractuals o extra-contractuals ni actuarà com intermediari ni tercer en cap d’elles.

6. Dispositius tècnics d’enllaç

El lloc web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç i eines de cerca que permeten als Usuaris l’accés a websites de titularitat d’altres entitats (enllaços).

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts dels llocs web enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a pisos.com de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica dels llocs web enllaçats, la qualitat, la fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als que l’Usuari pugui accedir en els mateixos i en els directoris de cerca inclosos en el portal.

Pisos.com no serà responsable indirectament ni subsidiària dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) El funcionament, no disponibilitat, inaccessibilitat i l’absència de continuïtat dels llocs web enllaçats i/o directoris de cerca disponibles. b) La falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts als llocs web enllaçats. c) La falta de qualitat, inexactitud, il·legalitat, inutilitat dels continguts i serveis dels llocs web enllaçats.

L’exoneració de la responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas de que pisos.com no tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que remet és lícita o de que lesiona bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització o, si la tingués, actuï amb diligencia per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.

7. Política de Privacitat
7.1 Identificació i dades de contacte del Responsable.

Habitatsoft, S.L., societat domiciliada al carrer Josefa Valcárcel, 40 bis, 28027-Madrid, amb CIF B-61562088, i telèfon 93 860 65 74 (d’aquí en endavant, “Habitatsoft” o la “Societat”) és la responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través d’aquest lloc web i els seus subdominis. En la present clàusula es facilita la informació sobre l’ús que realitzarà la Societat de totes les teves dades personals per la teva condició d’anunciant particular d’un immoble (“Anunciant Particular”), usuari del lloc web (“Usuari”) o un autònom o representant d’un Anunciant Professional (conjuntament aquests darrers “Anunciant Professional”) al lloc web www.pisos.com i els seus subdominis (en endavant, el “Lloc Web”).

Tanmateix, la present Política de Privacitat té com a objecte facilitar informació sobre els drets que t’assisteixen en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Si tens qualsevol dubte en relació al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a la següent adreça: Habitatsoft, carrer Anselm Clavé 63-71-73 4rt Pis, Granollers (Barcelona).

Tanmateix, t’informem que la Societat compta amb un Delegat de Protecció de Dades designat a nivell de Grup, amb qui et podràs posar en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic privacidad@pisos.com.

7.2 Informació necessària i actualitzada

Per aquells camps en els formularis que retornin un missatge de emplenament obligatori, l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat de que se’t puguin facilitar els serveis sol·licitats. Hauràs de proporcionar informació verídica, quedant prohibit l’ús d’àlies o mitjans per ocultar la seva identitat, amb l’excepció dels casos en què el mateix formulari et sol·liciti de manera expressa la creació d’un nom d’usuari, nick o àlies.

No podràs, a l’hora de crear noms d’usuari o claus d’accés, o de facilitar qualsevol de les dades que se’t puguin demanar en els diferents formularis existents, escollir expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms o pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos pels quals la utilització no n’estiguis autoritzat, i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i les bones costums generalment acceptades.

És indispensable que desis en tot moment els números de referencia, paraules de pas i codis d’accés que creguis o et siguin donats. Seràs l’únic responsable en cas de l’ús, autoritzat o no, del teu compte personal, i en aquest sentit et compromets a fer un ús diligent de l’esmentada informació, a no posar-la a disposició de tercers i a comunicar la seva pèrdua o robatori.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, amb la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les teves dades de caràcter personal que es vagin produint a través de la següent adreça de correu electrònic privacidad@pisos.com. Tanmateix, podràs actualitzar les teves dades personals a través de la teva àrea privada al lloc web.

Tanmateix, al fer “click” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que ens has facilitat són exactes i veraces.

7.3 Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat

En la present política de privacitat trobaràs la informació en format taula o text identificant per cadascun dels diferents tractaments de dades realitzats per la Societat en el Lloc Web.

En l’esmentada informació se t’informarà sobre:

 • a. Les finalitats del tractament de les teves dades personals, això és, el motiu pel qual la Societat tracta les teves dades personals.
 • b. Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de la Societat per cadascuna de les finalitats indicades.
 • c. La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa de l’esmentada comunicació. A aquests efectes, t’informem que no cedim les teves dades personals a tercers a excepció quan existeixi una obligació legal (Hisenda Pública, Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat) o expressament ho indiquem a la taula o text que figura a continuació. Per altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de la Societat, és a dir, els prestadors de serveis que pel desenvolupament que per les seves funcions hagin d’accedir a les teves dades personals. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia, call centers, així com l'entitat del Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats administratives internes.

  T’informem que pots sol·licitar més detall d’informació en relació dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l’adreça privacidad@pisos.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris dels que vulguis informació.
 • d. L’existència de potencials transferències de dades.
 • e. El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes t’informem que conservem les dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho has autoritzat. Tanmateix t’informem que les teves dades romandran bloquejats per l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que resulti d’aplicació.

7.4 Informació detallada dels tractaments realitzats per Habitatsoft.

Si ets Usuari o Anunciant Particular se t’aplicarà la següent informació

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Gestió de les teves dades personals per la prestació de dels serveis sol·licitats a Habitatsoft a través del lloc web, el llistat del qual s’inclou a continuació:
 • Publicació d’anuncis
 • Destacar anuncis
 • Cerca d’immobles
 • Registre d’usuari
 • Enquestes de qualitat del servei
 • Sol·licitar ajuda a un professional
 • Enviament de les cerques a un amic
 • Contactar amb un anunciant
 • Alertes de nous immobles i recomanacions
 • Alertes de baixades de preu
 • Desar immobles favorits
Si ets Usuari es realitzarà un perfilat que inclourà informació sobre les cerques que has realitzat, els immobles que has guardat com favorits o els contactes que hagis realitzat amb anunciants amb la finalitat de mostrar-te immobles similars que puguin ser del teu interès
Gestió de la relació contractual: la prestació dels serveis sol·licitats a Habitatsoft constitueix una relació de prestació de serveis tot i quan es mateixos siguin gratuïts. Per a contactar amb l'anunciant es requerirà prèviament el registre de l'usuari.

No es cediran les teves dades personals a cap tercer. A més les dades dels Usuaris seran facilitades a aquells anunciants amb els que t’hagis posat en contacte sobre la base legal de prestar-te els serveis sol·licitats a l’esmentada entitat.

Els prestadors de serveis podrien accedir a les dades personals per aquest tractament a més dels ja indicats en l’apartat 7.3 c) Es dediquen als sectors de call center, així com al Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats de gestió administrativa.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Durant la relació contractual.
Informació d'hipoteques i serveis financers associats. Consentiment: mitjançant la petició del servei. Les teves dades seran cedides a les següents empreses:

La sol·licitud de serveis d'aquestes empreses implica l'acceptació de les seves condicions de servei.

Pisos.com no tindrà accés a cap informació teva fos de les dades de contacte remesos a aquestes empreses que actuaran com a Responsables de Tractament de servei d'assessorament.
No es realitzen transferències internacionals de les teves dades personals. Durant la relació contractual.
Gestió dels serveis a les entitats que fan ús dels serveis de Habitatsoft:
 • Gestió del servei sol·licitat.
 • Gestió de les reclamacions o consultes que ens plantegis.
 • Gestió de la relació contractual, reclamacions o consultes de l'entitat a la qual representes.

Interès legítim: romandre en contacte amb l'entitat a la qual li prestem serveis.

Consentiment: mitjançant la petició dels nostres serveis en els formularis de sol·licitud d'informació.

No se cediran les teves dades personals a cap tercer, excepte que el servei el requereixi explícitament, per exemple en la sol·licitud de serveis prestats per tercers. En aquest cas el formulari mostrarà finalitat concreta de la comunicació i el destinatari, o on obtenir la informació.

Els prestadors de serveis que podrien accedir a les dades personals per a aquest tractament, a més dels indicats en l'apartat 7.3 c) són les Societats de gestió administrativa del grup Vocento i empreses de call center.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Durant la relació contractual amb l'entitat a la qual representes o fins que ens comuniquis el cessament com a persona de contacte.
Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb l’objecte de:
 • Convidar-te a esdeveniments d’Habitatsoft,
 • comunicar-te noticies relacionades amb Habitatsoft,
 • convidar-te a concursos, sortejos o promocions.
Consentiment: mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de registre, autoritzaràs que Habitatsoft et remeti comunicacions comercials.

No es cediran les teves dades personals a cap tercer.

Els prestadors de serveis podrien accedir a les dades personals per aquest tractament a més dels ja indicats en l’apartat 7.3 c) Es dediquen als sectors de call center, així com al Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats de gestió administrativa.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Fins que ens revoquis el te consentiment.
Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà relacionades amb els següents sectors: serveis financers y assegurances, ofertes immobiliàries, subministraments, serveis de telefonia, informàtica i tecnologia, oci i diversió, mobles i electrodomèstics, decoracions i interiors, organitzacions i associacions, bricolatge, articles per home/dona, viatges i turisme, productes infantils, música i llibres, salut i benestar, societat, esports, sector de l’automoció, feina, premsa i cercadors o comparadors. Consentiment: - mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de registre, autoritzaràs que Habitatsoft et remeti comunicacions comercials dels sectors identificats en la columna anterior. - mitjançant l'acceptació expressa de galetes amb finalitats comercials ens autoritzaràs a oferir-te les comunicacions comercials que s'adeqüin a la teva localització. Més informació a la nostra política de cookies.

No es cediran les teves dades personals a cap tercer.

Els prestadors de serveis podrien accedir a les dades personals per aquest tractament a més dels ja indicats en l’apartat 7.3 c) Es dediquen als sectors de call center, així com al Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats de gestió administrativa.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Fins que ens revoquis el te consentiment.
Gestió de la borsa interna d'ocupació per a cobrir les possibles vacants de treball a pisos.com (Habitatsoft SL). Consentiment: A l'enviar les dades del formulari degudament emplenats, autoritzaràs a Habitasoft SL que tracti les dades curriculars per a les vacants que pugui oferir la companyia. No es realitzaran comunicació de dades a tercers. No s’efectuaran transferències internacionals de les teves dades personals. Després d'un any transcorregut aquest termini es destruiran els currículums excepte els d'aquelles persones que hagin passat a formar part de l'equip pisos.com.

Si ets un Anunciant Professional, t’aplicarà la següent informació

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Gestió de les teves dades personals per mantenir el contacte amb les entitats a les que representes. Interès legítim: romandre en contacte amb l’entitat a la que prestem el servei.

No es cediran les teves dades personals a cap tercer.

Els prestadors de serveis podrien accedir a les dades personals per aquest tractament a més dels ja indicats en l’apartat 7.3 c) Es dediquen als sectors de call center, així com al Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats de gestió administrativa.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Durant la relació contractual amb l’entitat que representes o fins que ens comuniquis el cessament com a persona de contacte.
Gestionar les reclamacions i consultes que ens realitzis. Interès legítim: atendre a les consultes que ens plantegis.

No es cediran les teves dades personals a cap tercer.

Els prestadors de serveis podrien accedir a les dades personals per aquest tractament a més dels ja indicats en l’apartat 7.3 c) Es dediquen als sectors de call center, així com al Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats de gestió administrativa.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Fins la resolució de la consulta o reclamació plantejada.
Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb l’objectiu de:
 • Convidar-te a esdeveniments d’Habitatsoft,
 • comunicar-te notícies relacionades amb Habitatsoft,
 • convidar-te a concursos, sortejos o promocions.
Consentiment: mitjançant la casella que figura al formulari de registre, autoritzaràs que Habitatsoft t’enviï comunicacions comercials com a representant del nostre client.

No es cediran les teves dades personals a cap tercer.

Els prestadors de serveis podrien accedir a les dades personals per aquest tractament a més dels ja indicats en l’apartat 7.3 c) Es dediquen als sectors de call center, així com al Grup Desenvolupament de Classificats S.L.O. de Vocento per a finalitats de gestió administrativa.

No es realitzaran transferències internacionals de les teves dades personals. Fins que revoquis el teu consentiment.
7.5 Exercici dels teus drets

T’informem de que podràs exercir els següents drets:

 • dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objectes de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
 • dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 • dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, el aquest cas, podrem conservar les dades per l’exercici de la defensa de reclamacions
 • dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament de les indicades en la taula o text a dalt inclòs/a sigui l’interès legítim. La Societat deixarà de tractar les seves dades a excepció de que tingui un interès legítim imperiós o per la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.
 • dret a la portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament de les indicades a la taula o text a dalt inclòs/a sigui l’existència d’una relació contractual o el teu consentiment.
 • dret a revocar el teu consentiment a qualsevol moment.

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta de les següents maneres:

 • Dirigint un correu electrònic a privacidad@pisos.com indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.
 • Dirigint una sol·licitud escrita a Habitatsoft, carrer Anselm Clavé 69-71-73 4rt Pis, Granollers (Barcelona) indicant el dret que desitges exercir i les teves dades personals.
 • A més, des de la teva àrea privada al lloc web, accedint a la secció de baixa podràs donar-te de baixa de tots els enviaments de comunicacions comercials prèviament acceptats.

Per altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades en relació al tractament de les teves dades personals.

7.6 Cookies

El Lloc Web pot utilitzar Cookies. Per més informació consulta la nostra Política de Cookies.

8. Reglament (UE) 2022/2065 de Serveis Digitals / Digital Services Act (DSA)

Darrera actualització: 30 de juny de 2024

Mitjana d'usuaris mensuals a pisos.com: 1.924.000

La mitjana es va calcular utilitzant dades extretes de similarweb.com durant els darrers sis mesos (1 de gener al 30 de juny de 2024). És important tenir en compte que el nombre de visites i destinataris actius del servei (és a dir, l'audiència deduplicada) pot incloure tràfic que no provingui de la Unió Europea.